Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

1. Definities

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • (a) Content: de informatie en diensten van De Bijlesschool op de Website worden aangeboden door De Bijlesschool; 
  • (b) De Bijlesschool: My Campus B.V. en De Bijlesschool, gevestigd te De Genestetlaan 31, 3723DN Bilthoven (KvK-nummer: 52992837), alsmede haar rechtsopvolgers; 
  • (c) Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden van De Bijlesschool en eventuele opvolgende versies daarvan; 
  • (d) Intellectuele Eigendomsrechten: octrooien, merken, modelrechten, auteursrechten, knowhow, databankrechten, handels of bedrijfsnamen en andere dergelijke rechten of verplichtingen, waaronder begrepen alle depots en rechten tot deponering daarvoor; 
  • (e) My-Campus: My-Campus B.V., gevestigd te De Genestetlaan 31, 3723DN Bilthoven (KvK-nummer: 52992837), alsmede haar rechtsopvolgers; 
  • (f) Website: het onderdeel ‘De Bijlesschool’ dat wordt aangeboden via het platform van My-Campus. 

2. Gebruik en beschikbaarheid van de Website 

2.1. Voordat u gebruik kunt maken van de Website,dient u zich bij De Bijlesschool te registreren en een account aan te maken. U kunt dit doen op het daarvoor bestemde deel van de Website.

2.2. Met het activeren van uw account verleent De Bijlesschool u een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de Website en de Partnerdiensten. Indien u met De Bijlesschool geen expliciete duur van dit gebruiksrecht bent overeengekomen, is de duur van het gebruiksrecht beperkt tot maximaal de geldigheidsduur van de verstrekte inloggegevens.

2.3. De Bijlesschool en/of een Partner kunnen gebruiksbeperkingen instellen met betrekking tot de informatie of de Partnerdiensten op de Website. Zo kan het aantal keren dat u bepaalde Partnerdiensten kunt gebruiken zijn beperkt. U erkent en accepteert deze beperkingen en dat deze beperkingen eenzijdig door De Bijlesschool of de Partner worden opgelegd en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

2.4. De Bijlesschool behoudt zich het recht voor om uw gebruiksrecht in te trekken en uw toegang tot de Website tijdelijk of blijvend onmogelijk te maken indien u tekort schiet in de nakoming van een verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden.

2.5. De Bijlesschool biedt Content aan via de Website maar is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Website. De Bijlesschool geeft geen garantie voor de beschikbaarheid en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

2.6. De Bijlesschool is niet verantwoordelijk voor de communicatiediensten van uw internet service provider of de beschikbaarheid van de Website via deze communicatiediensten. Alle kosten van toegang tot en gebruik van de door uw internet service provider verleende communicatiediensten komen voor uw rekening.

2.7. De Bijlesschool behoudt zich het recht voor om uw gebruiksrecht met betrekking tot de Content in te trekken en uw toegang tot de Website tijdelijk of blijvend onmogelijk te maken indien u tekort schiet in de nakoming van een verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden.
 

3. De Content

3.1. U garandeert dat uw gebruik van de Content geen inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en/of procedures en gebruiksinstructies op de Website, enige wet en regelgeving of rechten van derden.

3.2. U zult uw gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim houden en u zult het wachtwoord wijzigen indien dat voor de bescherming van uw account noodzakelijk is.

3.3. U blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor uw account en voor het gebruik van de Website. Indien u weet of vermoedt dat een derde zonder uw instemming toegang heeft verkregen tot uw account dient u Bijlesschool daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.4. U zult bij uw gebruik van de Website geen handelingen verrichten die de belangen van DE Bijlesschool of de Partners kunnen schaden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen dat u zich geen onbevoegde toegang zult (proberen te) verschaffen tot delen van de Website waarvoor u geen toegangsrechten heeft. Daarnaast zult u geen grievende, beledigende, aanstootgevende of anderszins onrechtmatige uitingen doen op de Website.

3.5. U zult wijzigingen van uw gegevens of andere relevante wijzigingen direct aan De Bijlesschool doorgeven.

3.6. U erkent en gaat akkoord dat bij het afnemen van de Content tegen betaling tussen u en De Bijlesschool een overeenkomst op afstand tot stand komt waarbij door de Bijlesschool direct wordt begonnen met de nakoming daarvan. U erkent dat u als gevolg hiervan geen herroepingsrecht heeft jegens De Bijlesschool in de zin van artikel 7:46d BW.

3.7. U accepteert dat aan het ter beschikking stellen van de Content door De Bijlesschool, of door derden (waaronder My-Campus), beperkingen kunnen worden gesteld aan de wijze waarop, of de mate waarin, de Content aan u ter beschikking wordt gesteld, en dat deze beperkingen van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De Bijlesschool spant zich in om deze wijzigingen tijdig en zo volledig mogelijk aan u kenbaar te maken.
 

4. Intellectuele eigendom

4.1. U erkent en stemt ermee in dat de Content eigendom is van De Bijlesschool en beschermd wordt door Intellectuele Eigendomsrechten. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van De Bijlesschool of van derden. Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen of enige Intellectuele Eigendomsrechten aan u te verlenen.

4.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent De Bijlesschool u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content te af te nemen op de wijze en in het format zoals deze op de Website ter beschikking wordt gesteld en conform de daarop van toepassing zijnde (gebruiks)beperkingen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de Content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij De Bijlesschool u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het is ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Bijlesschool substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald of systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

4.3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 

5. Uw eigen bestanden

5.1. Als u zelf bestanden of gegevens aan De Bijlesschool beschikbaar stelt (bijvoorbeeld door het uploaden daarvan), verleent u aan De Bijlesschool een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze bestanden of gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken in verband met de diensten van De Bijlesschool. Deze licentie eindigt op het moment dat u, De Bijlesschool of My-Campus de desbetreffende bestanden of gegevens verwijdert van de Website.

5.2. U staat er jegens De Bijlesschool voor in dat de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de bestanden of gegevens als bedoeld in dit artikel 5 bij u rusten en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld artikel5.1 te verlenen. U vrijwaart De Bijlesschool en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat deze bestanden of gegevens inbreuk maken op Intellectuele Eigendomrechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden. U bent aansprakelijk voor alle door De Bijlesschool gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken.
 

6. Betalingen

6.1. Om uw betalingen voor de Content mogelijk te maken maakt de Bijlesschool gebruik van betaaloplossingen van derde partijen. Om de Content te kunnen afnemen moet u akkoord gaan met de toepasselijke voorwaarden van deze derde partijen.
 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. Het gebruik van de Content is geheel voor uw rekening en risico. De Bijlesschool is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met uw gebruik van de Content en/of de door u gedane betalingen via de Website. In geen geval is De Bijlesschool aansprakelijk voor enige gevolg , indirecte, vermogens , bijzondere of aanvullende schade.

7.2. De Bijlesschool is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met het gebruik van de Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de Partnerdiensten, de informatie die is geplaatst op de Website of transacties die worden gesloten naar aanleiding van op de Website geplaatste Partnerdiensten. In geen geval is De Bijlesschool aansprakelijk voor enige gevolg , indirecte, vermogens , bijzondere of aanvullende schade.

7.3. De beperking van aansprakelijkheid zoals weergegeven in dit artikel is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Bijlesschool of haar senior management.

7.4. U zult De Bijlesschool blijvend vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.
 

8. Links vanaf De Bijlesschool

8.1. Op de Website kunnen hyperlinks staan naar websites van derden. De Bijlesschool heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, de content, het privacybeleid of de praktijken op websites van derden
 

9. Rechtskeuze, geschillen en varia

9.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en op enige geschil naar aanleiding van uw gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.2. De Bijlesschool kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal De Bijlesschool zich inspannen om u ten minste dertig (30) dagen vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden op de hoogte te stellen, tenzij dit onder de gegeven omstandigheden niet redelijkerwijs mogelijk is.

9.3. De artikelen in de Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, waaronder maar niet beperkt tot artikel 3, 4, 5 en 7 blijven van kracht na beëindiging van uw gebruik van de Content.

9.4. U mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bijlesschool uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen.

9.5. Indien enige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet bindend wordt geoordeeld, laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.